Regulamin Konferencji

RK

Regulamin Konferencji– 1st Lean TWI Summit

1. OGÓLNE INFORMACE

1.1. Niniejszy dokument stanowi podstawę do udziału w eventach organizowanych przez spółkę Leabtrix Sp. z o.o., zarejestrowaną we Wrocławiu.

1.2. Chyba że Regulamin stanowi inaczej, poniższe definicje mają przypisane znaczenia:

1.3. Cennik – to aktualna tabela opłat za udział w Konferencji, dostępna na witrynie https://leantrix.com/pl/konferencja-lean-twi/

1.4. Dni robocze – to dni od poniedziałku do piątku, nie licząc dni świątecznych uznanych za wolne od pracy;

1.5. Formularz zgłoszeniowy – to dokument online dostępny na https://leantrix.com/pl/konferencja-lean-twi/rejestracja/, umożliwiający zapisywanie się na Konferencję;

1.6. Konferencja – to wydarzenie prowadzone przez Organizatora, którego dotyczy zapisywanie się; więcej informacji, w tym daty konferencji, można znaleźć na https://leantrix.com/pl/konferencja-lean-twi/

1.7. Organizator – to spółka Leantrix sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Robotniczej 42A, 53-608 Wrocław, NIP: 8992764040, REGON: 361010125, KRS: 0000547982

1.8. Regulamin – to ten dokument;

1.9. Rejestracja – to proces zapisywania się uczestnika na Konferencję;

1.10. Uczestnik – to osoba fizyczna, która zapisuje się na Konferencję;

1.11. Klient – to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, która dokonała Rejestracji;

1.12. Konsument – to osoba fizyczna zawierająca umowę o usługi elektroniczne, której działania prawne nie są bezpośrednio powiązane z jej działalnością zawodową czy biznesową.

1.13. Zapisywanie się na Konferencję wiąże się z akceptacją warunków Regulaminu, w tym zobowiązania do zapłaty według stawek w Cenniku.

1.14. Zgłoszenie udziału w Konferencji oznacza akceptację Regulaminu przez Uczestnika.

II. PODSTAWOWE WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Aby wziąć udział w Konferencji, należy dokonać rejestracji poprzez formularz online dostępny na stronie https://leantrix.com/pl/konferencja-lean-twi/rejestracja/ i uiścić opłatę w ciągu siedmiu dni od daty zapisu.

2.2. Strona internetowa https://leantrix.com/pl/konferencja-lean-twi/ zawiera wszelkie istotne informacje o Konferencji, w tym datę, miejsce, listę mówców oraz ceny za udział.

2.3. Umowa na warunkach określonych w Formularzu zgłoszeniowym, Cenniku oraz Regulaminie uważana jest za zawartą w momencie, gdy Organizator odbierze wypełniony Formularz zgłoszeniowy lub otrzyma zamówienie za pośrednictwem e-maila.

2.4. Po otrzymaniu Formularza zgłoszeniowego lub e-maila, Organizator odpowiada przesyłając fakturę proforma, która zawiera wszystkie dane niezbędne do dokonania płatności za udział w Konferencji. Standardowo, faktura VAT jest wysyłana Klientowi po otrzymaniu płatności, chyba że Klient wyrazi życzenie otrzymania faktury do natychmiastowej zapłaty.

2.5. Liczba miejsc na Konferencji jest ograniczona i przydzielana według kolejności zgłoszeń oraz wpłynięcia płatności na konto Organizatora.

2.6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez konieczności podawania przyczyny, w szczególnych okolicznościach.

2.7. Przesłanie zgłoszenia na Konferencję oznacza zgodę Uczestnika na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach promocyjnych i marketingowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.). Zgodnie z tą ustawą, Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych i ich modyfikacji. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest całkowicie dobrowolne.

III.    OPŁATY ZA KONFERENCJE

3.1. Cennik określa kwotę należną za udział pojedynczej osoby w Konferencji.

3.2. Wysłanie Formularza zgłoszeniowego do Organizatora jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie faktur VAT i proforma elektronicznie na adres e-mail podany w formularzu. Faktura VAT jest wysyłana na e-mail Klienta po dokonaniu płatności za udział w Konferencji.

3.3. Opłata za udział w Konferencji dla konsultantów jest o 50% wyższa niż standardowe stawki określone w cenniku.

3.4. Gdy po dokonaniu płatności okaże się, że uczestnictwo jest niemożliwe z powodu braku miejsc, Organizator rozwiązuje Umowę i bezzwłocznie zwraca Klientowi całą wpłaconą sumę jako rekompensatę za niezrealizowaną Rejestrację.

3.5. W przypadku braku dokonania opłaty przez Klienta, który nie wycofał się z Umowy, zobowiązany on pozostaje do uregulowania pełnej kwoty, niezależnie od tego, czy Uczestnik faktycznie wziął udział w Konferencji.

3.6. Złożenie reklamacji przez Klienta nie zwalnia go z obowiązku uiszczenia opłaty za udział w Konferencji.

 

IV.    SPOSOBY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA

4.1. Aby zrezygnować z uczestnictwa w konferencji, uczestnik musi poinformować organizatorów pisemnie na adres e-mail ([email protected]) nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.

4.2. W przypadku anulowania uczestnictwa od 30 do 14 dni przed konferencją, Organizator zastrzega sobie prawo do nałożenia opłaty anulacyjnej w wysokości 50% kosztu uczestnictwa.

4.3. Rezygnacja z uczestnictwa na mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia nie uprawnia do zwrotu kosztów uczestnictwa.

4.4. Klient, będący konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy o udział w konferencji w ciągu 14 dni od daty rejestracji. Jednakże, prawo to nie obowiązuje, jeśli konferencja odbyła się w tym okresie, zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287).

4.5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać wysłane przez klienta na adres e-mail organizatora: [email protected] przed upływem wyżej wspomnianego 14-dniowego terminu.

4.6. W przypadku odwołania konferencji z przyczyn leżących po stronie Organizatora, wszystkim klientom, w tym konsumentom, zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota za udział.

V.    OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

5.1. Organizator nie jest odpowiedzialny za zmiany w agendzie Konferencji spowodowane siłami wyższymi lub innymi nieprzewidzianymi okolicznościami niezależnymi od Organizatora.

5.2. Organizator nie odpowiada za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań z Umowy, jeżeli jest to wynikiem siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć nieprzewidywalne zdarzenia eksternalne, takie jak wojny, pożary, epidemie, powodzie, masowe zakłócenia komunikacyjne, społeczne zamieszki lub katastrofy budowlane, a także przerwy w dostawach mediów. Do siły wyższej zalicza się również bezpośrednie zagrożenie wystąpieniem takich zjawisk.

5.3. W przypadku niemożliwości wykonania świadczenia przez Organizatora zgodnie z art. 475 kodeksu cywilnego (kc) lub art. 495 kc, wyłącza się stosowanie tych przepisów w zakresie niemożliwości świadczenia. Organizator może w ciągu 14 dni od zaistnienia niemożliwości wybrać odstąpienie od Umowy lub wyznaczyć nowy termin wykonania świadczenia. Brak decyzji w tym terminie skutkuje pełnym zastosowaniem art. 475 kc lub art. 495 kc. Jeśli w nowym terminie wykonanie świadczenia jest niemożliwe z tych samych przyczyn, stosuje się art. 475 kc lub art. 495 kc.

5.4. Uczestnik i Klient są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem i jego przestrzegania.

5.5. Klient, który wyznacza osoby do udziału w Konferencji, jest zobowiązany do poinformowania ich o treści Regulaminu oraz ich prawach i obowiązkach wynikających z uczestnictwa w Konferencji. Klient ponosi odpowiedzialność za działania wskazanych Uczestników.

5.6. Wszelkie materiały konferencyjne, w tym publikacje, prezentacje i nagrania, są własnością intelektualną Organizatora i ich rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Organizatora.

5.7. Organizator ma prawo usunąć z Konferencji osoby (w tym Uczestników), które zachowują się niestosownie, używają obraźliwego języka, zakłócają przebieg Konferencji, są pod wpływem alkoholu lub narkotyków, lub w inny sposób przeszkadzają innym Uczestnikom, bez zwrotu kosztów za udział.

VI. ZMIANY W AGENDZIE KONFERENCJI

6.1. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie Konferencji, w tym zmiany prelegentów, tematów oraz godzin prelekcji, jeśli zajdzie taka konieczność z powodu okoliczności obiektywnych lub niezależnych od Organizatora. Zmiany te nie uprawniają Klienta do żądania zwrotu opłaty.

6.2. O wszelkich zmianach w programie Konferencji, o których mowa w punkcie 6.1, Organizator poinformuje Klientów oraz Uczestników poprzez komunikaty opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Konferencji pod adresemhttps://leantrix.com/pl/konferencja-lean-twi/ oraz drogą mailową.

6.3. Organizator ma prawo do odstąpienia od Umowy (odwołania Konferencji) aż do dnia jej rozpoczęcia.

6.4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Organizator powiadomi Klienta o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej, korzystając z adresu podanego w Formularzu zgłoszeniowym lub z adresu e-mail, z którego zostało złożone zamówienie.

6.5. Jeżeli Organizator odstąpi od Umowy, dokona on zwrotu opłaty za udział w Konferencji na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności, w ciągu 30 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. W przypadku Konsumentów, zwrot zostanie przeprowadzony zgodnie z terminami przewidzianymi przepisami prawa.

VII. REKLAMACJE W SPRAWIE KONFERENCJI

7.1. Klient ma możliwość zgłaszania reklamacji drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected].

7.2. Reklamacje należy przesyłać nie później niż do 14 dni po zakończeniu Konferencji. W przypadku wysyłki reklamacji tradycyjną pocztą, o terminowości decyduje data stempla pocztowego.

7.3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać co najmniej:

  1. a) dane identyfikujące Klienta: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu,
  2. b) opis przedmiotu reklamacji,
  3. c) opis okoliczności uzasadniających reklamację.

7.4. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej odbioru.

VIII. KOŃCOWE USTALENIA

8.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

8.2. Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Organizatora. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do Uczestników i Klientów, którzy są Konsumentami.

8.3. Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Umowy zawarte przed zmianą Regulaminu przez Organizatora są realizowane zgodnie z jego brzmieniem obowiązującym w momencie ich zawarcia, o ile Klient nie wyrazi zgody na zastosowanie nowej wersji Regulaminu do Umowy.